Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky počas vianočných sviatkov dochádza ku zmene v odosielaní zásielok. Objednávky prijaté po 21.12.2022 budú odoslané najskôr 4.1.2023. Ďakujeme za pochopenie.

disiCLEAN SURFACE non-foaming

 
Tip Zväčšiť
  • 1 z 3
 
 (DEZINFEKCIA S ODMASŤOVACOU SCHOPNOSŤOU)

 

Dostupnosť Zvoľte variant Skladom Skladom Skladom
Variant
Môžeme doručiť do
6.2.2023 6.2.2023 6.2.2023
Bežná cena €9,20 €37,10 €23 od €9,20
Ušetríte €0,46 (–5 %) €1,85 (–5 %) €1,15 (–5 %) €1,85 (–5 %)
Cena €7,22 €29,13 €18,06 od €7,22 bez DPH
€8,74 €35,25 €21,85 od €8,74    
Značka H2O COOL
Kategória Verejné priestory
 

Polymérový, bezchlórový, vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok disiCLEAN SURFACE non-foaming je určený na dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutné následne oplachovať vodou. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku – baktericídnym, virucídnym, fungicídnym a protikvasinkovým.

 

Dávkovanie:

Bežné dávkovanie: 30 - 50 ml / 10 litrov vody

Pri vysokom znečistení: 50 - 150 ml / 10 litrov vody


Bezpečnosť a prvá pomoc

VAROVANIE

GHS07-55FGHS09-55F

Nebezpečné látky
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Výstražné upozornenia
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 
Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.


Bezpečnostný list na stiahnutie tu