Teraz 20% ZĽAVA na všetky produkty. Viac informácií TU

H2O POOL SHOCK

 
  • 1 z 3
 

(BEZCHLÓROVÁ ŠOKOVÁ DEZINFEKCIA)

Dostupnosť Zvoľte variant Skladom Skladom Skladom
Variant
Môžeme doručiť do
8.7.2022 8.7.2022 8.7.2022
Bežná cena €15,95 €70,07 €44,33 od €15,95
Ušetríte €3,19 (–20 %) €14,01 (–20 %) €8,87 (–20 %) €14,01 (–20 %)
Cena €10,55 €46,33 €29,31 od €10,55 bez DPH
€12,76 €56,06 €35,46 od €12,76    
Značka H2O COOL
Kategória Bazénová chémia
 

H2O POOL SHOCK je novodobý, tekutý koncentrovaný prípravok na šokovú dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazénov (s filtráciou aj bez filtrácie). Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazénu do prevádzky po dlhšej pauze. Je vhodný na rýchle – šokové vyčistenie vody pri extrémnom zaťažení bazénov (veľký počet kúpajúcich sa, vysoká teplota vody, výskyt rias a podobne).

Bezpečnosť a prvá pomoc

POZOR

GHS07-55FGHS09-55F

Nebezpečné látky
polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy;
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
(ADBAC/BKC (C12-C16))

Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Iná nebezpečnosť
Látka nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1272/2008.
 

Bezpečnostný list na stiahnutie tu