Teraz 5% ZĽAVA na všetky produkty.

H2O POOL

 
  • 1 z 3
 

(BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA PRE BAZÉNY)

Dostupnosť Zvoľte variant Skladom Skladom Skladom
Variant
Môžeme doručiť do
2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022
Bežná cena €12,87 €59,95 €37,29 od €12,87
Ušetríte €0,64 (–5 %) €3 (–5 %) €1,86 (–5 %) €3 (–5 %)
Cena €10,11 €47,07 €29,28 od €10,11 bez DPH
€12,23 €56,95 €35,43 od €12,23    
Značka H2O COOL
Kategória Bazénová chémia
 

H2O POOL je novodobý, tekutý koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody v domácich (krytých i nekrytých) bazénoch. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.


Bezpečnosť a prvá pomoc

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nebezpečné látky
Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Návod TU