Teraz 20% ZĽAVA na všetky produkty. Viac informácií TU

H2O WHIRLPOOL

 
  • 1 z 3
 

(BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA PRE VÍRIVKY)

Dostupnosť Zvoľte variant Skladom Skladom Skladom
Variant
Môžeme doručiť do
8.7.2022 8.7.2022 8.7.2022
Bežná cena €22,99 €92,29 €65,67 od €22,99
Ušetríte €4,60 (–20 %) €18,46 (–20 %) €13,13 (–20 %) €18,46 (–20 %)
Cena €15,20 €61,02 €43,42 od €15,20 bez DPH
€18,39 €73,83 €52,54 od €18,39    
Značka H2O COOL
Kategória Bazénová chémia
 

H2O WHIRLPOOL je novodobý, polymérový, tekutý koncentrovaný prípravok pre dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody pre všetky druhy víriviek. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

Bezpečnosť a prvá pomoc 

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nebezpečné látky
Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy;
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
(ADBAC/BKC (C12-C16))
 
Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 
Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.


Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Návod TU