Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky počas vianočných sviatkov dochádza ku zmene v odosielaní zásielok. Objednávky prijaté po 21.12.2022 budú odoslané najskôr 4.1.2023. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky pre podnikateľov

týkajúce sa predaja tovaru kupujúcemu – podnikateľovi prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na www.ntvservices.cz

obchodnej spoločnosti NTV Services s.r.o., so sídlom Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČO: 04172973, DIČ: CZ04172973, zapísanej v obchodnom registri na Krajskom súde v Plzni, vedenom pod spisovou značkou C 31329

ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti NTV Services s.r.o., so sídlom Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČO: 04172973, DIČ: CZ04172973, zapísanej v obchodnom registri na Krajskom súde v Plzni, vedenom pod spisovou značkou C 31329 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 3 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou v rámci ich predmetu podnikania (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, kde sú tieto podmienky voľne dostupné. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ntvservices.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“), kde sú takisto k dispozícii bližšie kontaktné informácie predávajúceho, napr. adresa na doručovanie elektronickej pošty a iné kontaktné údaje.
 2. Obchodné podmienky stanovujú základné pravidlá vzťahov medzi podnikateľmi pri realizácii jednotlivých kúpnych zmlúv a nevzťahujú sa na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je fyzickou osobou spotrebiteľom, ktorý nekoná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V prípade realizácie nákupu v rámci podnikateľskej činnosti je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho upozorniť.
 3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Za uzatvorenú kúpnu zmluvu sa považuje aj predávajúcim odsúhlasená objednávka kupujúceho, pričom pre predávajúceho sú záväzné len tie podmienky, ktoré potvrdil. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.
 5. Predávajúci zodpovedá za zabezpečenie zverejneného vecného obsahu internetových stránok a súčasne za zabezpečenie uložených dát a údajov nutnými bezpečnostnými opatreniami. Predávajúci súčasne vyhlasuje, že údaje zverejnené na webovej stránke spĺňajú všeobecné požiadavky na kompatibilitu s hardvérom i softvérom každého bežného používateľa. Náklady súvisiace s návštevou a prehliadaním webovej stránky predávajúceho, ako aj on-line obchodu nesie kupujúci, a to na základe zmluvy uzatvorenej s jeho poskytovateľom internetového pripojenia podľa ním zvolenej tarify či sadzby.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po termíne účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 1. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 2. Uvedením identifikačného čísla podnikateľa v rámci používateľského účtu sa daný používateľský účet stáva automaticky podnikateľským a všetky objednávky realizované z tohto účtu sa považujú za podnikateľské.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. V opačnom prípade kupujúci berie na vedomie, že plne zodpovedá predávajúcemu za ujmu tým vzniknutú.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s prihliadnutím na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a nepovažujú sa za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, teda predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov okrem nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po obdobie, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy sa tovar doručuje v rámci územia Českej republiky.
 4. Špecifikácia a zloženie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky fotografie sú len ilustratívne, výrobca môže zmeniť podobu obalu či produktu (pri zachovaní jeho zloženia) bez predchádzajúceho upozornenia. Bežná cena uvedená u produktu je výrobcom či dodávateľom doporučená predajná cena.
 5. Kupujúci objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu môže kupujúci skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s prihliadnutím na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Po odoslaní objednávky kupujúcim sú údaje uvedené v objednávke predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). V tejto veci je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť potrebnú na včasnú realizáciu objednávky.
 8. Podmienkou realizácie objednávky tovaru, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy, je bezvýhradný súhlas kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami, popr. s reklamačným poriadkom. Kupujúci tak zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok a vyslovuje súhlas s ich znením v plnom rozsahu. Zaslanie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou od obchodných podmienok nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.
 9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle elektronickou poštou kupujúcemu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 10. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa vlastného výberu nasledujúcimi spôsobmi:
  • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.
 2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumejú sa ďalej pod kúpnou cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. D odsek 6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, resp. uskutočnením dodávky tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom v takomto prípade sa tovar expeduje až po uskutočnení úhrady.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. C odsek 7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že povinnosť uhradiť kúpnu cenu trvá aj v prípade neoprávneného neprevzatia tovaru bez oprávneného odstúpenia od zmluvy podľa ust. § 2001 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať, ak nie je výslovne uvedené inak.
 9. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru a ďalšie doklady k tovaru, záručné listy, potvrdenia a certifikáty vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a ďalších súvisiacich platieb a zašle ich v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Kupujúci i predávajúci sú viazaní svojím konaním, a preto kupujúci od kúpnej zmluvy nemôže odstúpiť bez uvedenia dôvodu, z dôvodov nezavinených predávajúcim ani z dôvodov na strane vyššej moci. Odstúpenie je tak možné iba v prípadoch stanovených zákonom, a to ak dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy takým spôsobom, že strany pri riešení takého porušenia nedosiahnu dohodu, a naplnia sa tak príslušné ust. § 2002 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci si vyhrádza právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Pokiaľ nastane niektorá z vyššie vymedzených situácií, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov (aj v počte) toto bezodkladne oznámiť prepravcovi; ak to neurobí, platí, že tovar žiadne zjavné nedostatky nemal. Ak porušený obal ukazuje na neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Dodávka tovaru sa považuje za uskutočnenú v momente prevzatia kupujúcim, čo kupujúci potvrdzuje podpisom prepravného listu alebo dodacieho listu. Za uskutočnenie dodávky tovaru sa považuje takisto neoprávnené odmietnutie tovaru, a to vr. neprevzatia bez udania dôvodu. Tovar sa nepovažuje za dodaný vtedy, ak jeho prevzatie kupujúci oprávnene odmietol (čl. F odsek 4.)
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť špeciálne dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydá.
 7. Všetky ponúkané spôsoby dopravy a ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na www.ntvservices.cz. Cenník sa vzťahuje na zásielky do hmotnosti 50 kg, pri zásielkach s vyššou hmotnosťou si predávajúci si vyhradzuje právo dodatočne pripočítať náklady na zaslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
 8. Pri osobnom prevzatí tovaru odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu alebo osobe uvedenej v dodacej adrese a je pred vydaním tovaru z bezpečnostných dôvodov oprávnený požadovať po kupujúcom doklad totožnosti.
 9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a súvisiacich nákladov, nie však pred dodávkou tovaru, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky.
 3. Čl. G odsek 2 obchodných podmienok sa nepoužije na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola nižšia cena stanovená, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, u použitého tovaru na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebovania, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, prípadne ak to plynie z povahy tovaru.
 4. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo skrytých chýb, ktoré sa vyskytnú na tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci voči predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Pre riadne uplatnenie práv z chybného plnenia je nutné dodať i príslušný doklad o nákupe tovaru, ktorým je daňový doklad.
 6. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a čase trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z neho uplatniť.

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podľa kúpnej zmluvy, a to riadne a včas.
 2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
 3. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, názov, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalších (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).
 3. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim, a to pre potreby realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre potreby vedenia používateľského účtu. Pokiaľ nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim tiež z dôvodu zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 6. Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov.
 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. I odsek 5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s prihliadnutím na účel ich spracovania, môže:
  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav.
 9. V prípade, že kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú potrebné na správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač , tak ako napokon väčšina veľkých internetových stránok. Stránky si tak po určitý čas zapamätajú úkony, ktoré ste na nich realizovali, a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.
 3. Využívanie cookies možno upraviť podľa potreby (napr. ich môžete vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú už na vašom počítači a väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť zabrániť tomu, aby sa cookies na váš počítač ukladali. Pokiaľ však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve daných stránok a nemožno ani vylúčiť obmedzenie niektorých služieb a funkcií stránok.
 4. Predávajúci je oprávnený poskytnúť e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý súhlasil so zasielaním obchodných oznámení, s cieľom vygenerovania dotazníka spokojnosti Heuréka.cz.

 

DORUČOVANIE
 1. Kupujúcemu sa môže doručovať na elektronickú adresu kupujúceho.

 

JEDNOSTRANNÉ ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK
 1. Predávajúci si vyhradil právo meniť či dopĺňať obchodné podmienky a takéto právo môže realizovať kedykoľvek, a to aj v rozsahu cenových a platobných podmienok, najmä v nadväznosti na zmeny právnych predpisov.
 2. Navrhovanú zmenu predávajúci oznámi zverejnením informácie prostredníctvom webových stránok, minimálne 3 týždne pred dňom účinnosti navrhovaných zmien.
 3. Kupujúci, ktorý do dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien obchodných podmienok nesplnil dohodnutý záväzok, má právo tieto zmeny odmietnuť. Písomná výpoveď kúpnej zmluvy z toho dôvodu musí byť predávajúcemu doručená najneskôr pred dňom nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien. Ak kupujúci neodmietne v stanovenej lehote navrhované zmeny, platí, že obchodné podmienky v novom znení prijal.
 4. Počas výpovednej lehoty, ktorá trvá 14 dní, sú zmluvné strany povinné sa navzájom vyrovnať tak, že si vrátia všetky dovtedy poskytnuté plnenia. V opačnom prípade sa navzájom finančne vyrovnajú tak, aby žiadna zmluvná strana z uvedeného konania nezískala neoprávnený majetkový prospech.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zhodli, že vzťah sa riadi českým právom.
 2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, zmysel ktorého sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: doručovacia adresa: NTV Services s.r.o., Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary – Dvory, adresa elektronickej pošty info@ntvservices.cz.