Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky počas vianočných sviatkov dochádza ku zmene v odosielaní zásielok. Objednávky prijaté po 21.12.2022 budú odoslané najskôr 4.1.2023. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky pre spotrebiteľa

týkajúce sa predaja tovaru kupujúcemu – spotrebiteľovi prostredníctvom on-line obchodu www.ntvservices.cz

obchodnej spoločnosti NTV Services s.r.o., so sídlom Loketská 344/12, PSČ 360 01 Karlovy Vary – Dvory, IČO: 04172973, DIČ: CZ04172973, zapísanej v obchodnom registri na Krajskom súde v Plzni, vedenom pod spisovou značkou C 31329

ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti NTV Services s.r.o., so sídlom Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČO: 04172973, DIČ: CZ04172973, zapísanej v obchodnom registri na Krajskom súde v Plzni, vedenom pod spisovou značkou C 31329 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou v postavení spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, kde sú tieto podmienky voľne dostupné. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ntvservices.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“), kde sú takisto k dispozícii bližšie kontaktné informácie predávajúceho, napr. adresa na doručovanie elektronickej pošty a iné kontaktné a platobné údaje.
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V prípade realizácie nákupu v rámci podnikateľskej činnosti je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho upozorniť. Využitie podmienok spotrebiteľa pri výkone podnikateľskej činnosti predávajúci môže hodnotiť ako porušenie zmluvných podmienok s tým, že v takom prípade je predávajúci oprávnený aj počas realizácie konkrétnej dodávky zmeniť podmienky tak, aby tieto zodpovedali podnikateľskému vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Pre kupujúceho v zmluvnom vzťahu platia okrem osobitných ustanovení Občianskeho zákonníka takisto príslušné predpisy na ochranu spotrebiteľa, najmä zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, resp. ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná, ak nie je ďalej stanovené inak.
 4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Za uzatvorenú kúpnu zmluvu sa považuje aj predávajúcim odsúhlasená objednávka kupujúceho, pričom pre predávajúceho sú záväzné len tie podmienky, ktoré potvrdil. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obsahujú bližšiu úpravu podmienok realizácie objednávky kupujúceho v rámci webovej stránky a ďalej povinné informácie vyžadované ust. § 1811 ods. 2 a ust. § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.
 6. Predávajúci zodpovedá za zabezpečenie zverejneného vecného obsahu internetových stránok a súčasne za zabezpečenie uložených dát a údajov nutnými bezpečnostnými opatreniami. Predávajúci súčasne vyhlasuje, že údaje zverejnené na webovej stránke spĺňajú všeobecné požiadavky na kompatibilitu s hardvérom i softvérom každého bežného používateľa. Náklady súvisiace s návštevou a prehliadaním webovej stránky predávajúceho, ako aj on-line obchodu nesie kupujúci, a to na základe zmluvy uzatvorenej s jeho poskytovateľom internetového pripojenia podľa ním zvolenej tarify či sadzby.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 1. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 2. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. V opačnom prípade kupujúci berie na vedomie, že v plnej miere zodpovedá predávajúcemu za ujmu tým vzniknutú.
 4. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a nepovažujú sa za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, teda predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov okrem nákladov spojených s balením a dodaním tovar. Ceny tovaru zostávajú v platnosti na obdobie, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy sa tovar doručuje v rámci územia Českej republiky.
 4. Špecifikácia a zloženie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky fotografie sú len ilustratívne, výrobca môže zmeniť podobu obalu či produktu (pri zachovaní jeho zloženia) bez predchádzajúceho upozornenia. Bežná cena uvedená u produktu je výrobcom či dodávateľom odporučená predajná cena.
 5. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobu doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovar (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s prihliadnutím na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Po odoslaní objednávky kupujúcim sú údaje uvedené v objednávke predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). V tejto veci je kupujúci povinný poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na včasnú realizáciu objednávky.
  • Podmienkou realizácie objednávky tovaru, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy, je bezvýhradný súhlas kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami, popr. s reklamačným poriadkom. Kupujúci tak zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil sa všetkými ustanoveniami obchodných podmienok a vyslovuje súhlas s ich znením v plnom rozsahu. Zaslanie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou od obchodných podmienok nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ak nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle elektronickou poštou kupujúcemu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

   

  CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa vlastného výberu nasledujúcimi spôsobmi:
   • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
   • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. D odsek 6 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, resp. uskutočnením dodávky tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom v takom prípade sa tovar expeduje až po uskutočnení úhrady.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. C odsek 7), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Kupujúci berie na vedomie, že povinnosť uhradiť kúpnu cenu trvá aj v prípade neoprávneného neprevzatia tovaru bez oprávneného odstúpenia od zmluvy podľa čl. E obchodných podmienok.
  8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
  9. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru a ďalšie doklady k tovaru, záručné listy, potvrdenia a certifikáty vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ich v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

   

  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
  2. Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. E odsek 1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ntvservices.cz.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. E odsek 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Odstúpením ani iným spôsobom ukončenia kúpnej zmluvy však nezanikajú nižšie uvedené práva vyplývajúce z porušenia zmluvných povinností: (a) nároky na náhradu škody podľa všeobecných predpisov, (b) iné ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z povahy ktorých vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení kúpnej zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu na adresu prevádzkarne vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. E odsek 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, a to bez akýchkoľvek úrokov. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenia poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený hocikedy od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
  7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť tiež poskytnutý darček.

   

  PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal: a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takéto ustanovenie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s prihliadnutím na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej, sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, b. tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, c. je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a d. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
  3. Ustanovenia uvedené v čl. G odsek 2 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola cena znížená, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, u použitého tovaru na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebovania, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to plynie z povahy tovaru.
  4. Pokiaľ sa prejaví nedostatok v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar mal chybu už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci voči predávajúcemu na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Pre riadne uplatnenie práv z chybného plnenia je nutné dodať tiež príslušný doklad o zakúpení tovaru, ktorým je daňový doklad.
  6. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po aký čas trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z neho uplatniť.

   

  PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takéto ustanovenie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s prihliadnutím na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočnenej, sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
   • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   • je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
  3. Ustanovenia uvedené v čl. G odsek 2 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola cena znížená, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, u použitého tovaru na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebovania, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to plynie z povahy tovaru.
  4. Pokiaľ sa prejaví nedostatok v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar mal chybu už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci voči predávajúcemu na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s prihliadnutím na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Pre riadne uplatnenie práv z chybného plnenia je nutné dodať tiež príslušný doklad o zakúpení tovaru, ktorým je daňový doklad.
  6. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po aký čas trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z neho uplatniť.

   

  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie podľa kúpnej zmluvy, a to riadne a včas.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu voči kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz.
  4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

   

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracúvaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalších (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
  3. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim, a to pre potreby realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre potreby vedenia používateľského účtu. V prípade, že kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim takisto z dôvodu zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov.
  7. Pokiaľ by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. I odsek 5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s prihliadnutím na účel ich spracovania, môže:
   • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
   • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav.
  8. V prípade, že kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.

   

  ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú potrebné na správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako napokon väčšina veľkých internetových stránok. Stránky si tak po určitý čas zapamätajú úkony, ktoré ste na nich realizovali, a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.
  3. Využívanie cookies možno upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžete vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú už na vašom počítači a väčšina prehliadačov ponúka tiež možnosť zabrániť tomu, aby sa cookies na váš počítač ukladali. Pokiaľ však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve daných stránok a nemožno ani vylúčiť obmedzenie niektorých služieb a funkcií stránok.
  4. Predávajúci je oprávnený poskytnúť e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý súhlasil so zasielaním obchodných oznámení, s cieľom vygenerovania dotazníka spokojnosti Heuréka.cz.

   

  DORUČOVANIE
  1. Kupujúcemu sa môže doručovať na elektronickú adresu kupujúceho.

   

  JEDNOSTRANNÉ ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK
  1. Predávajúci si vyhradil právo meniť či dopĺňať obchodné podmienky a takéto právo môže realizovať kedykoľvek, a to aj v rozsahu cenových a platobných podmienok, najmä v nadväznosti na zmeny právnych predpisov. Navrhovanú zmenu predávajúci oznámi zverejnením informácie prostredníctvom webových stránok, aspoň 3 týždne pred dňom účinnosti navrhovaných zmien.
  2. Kupujúci, ktorý do dňa nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien obchodných podmienok nesplnil dohodnutý záväzok, má právo tieto zmeny odmietnuť. Písomná výpoveď kúpnej zmluvy z toho dôvodu musí byť predávajúcemu doručená najneskôr pred dňom nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien. Ak kupujúci neodmietne v stanovenej lehote navrhované zmeny, platí, že obchodné podmienky v novom znení prijal.
  3. Počas výpovednej lehoty, ktorá trvá 14 dní, sú zmluvné strany povinné sa navzájom vyrovnať tak, že si vrátia všetky dovtedy poskytnuté plnenia. V opačnom prípade sa navzájom finančne vyrovnajú tak, aby žiadna zmluvná strana z uvedeného konania nezískala neoprávnený majetkový prospech.

   

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zhodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, zmysel ktorého sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kontaktné údaje predávajúceho: doručovacia adresa: NTV Services s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary – Dvory; adresa elektronickej pošty: info@ntvservices.cz.