Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky počas vianočných sviatkov dochádza ku zmene v odosielaní zásielok. Objednávky prijaté po 21.12.2022 budú odoslané najskôr 4.1.2023. Ďakujeme za pochopenie.

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je NTV Services s.r.o., IČO 04172973, so sídlom Západní 1818/69B, 360 01 Karlovy Vary, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 31329. (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
e-mail: info@ntvservices.cz
telefón: +420 733 738 301

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal, na základe plnenia Vašej objednávky:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • telefón

 2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre potreby poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Dôvodom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.

 

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.  

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • počas obdobia potrebného na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • v čase do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre potreby marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí lehoty uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do štátu mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov realizuje správca, osobné údaje však pre neho môžu spracúvať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ služby Mailchimp
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedené v čl. III týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technická opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31. 8. 2020.

.